پاسخگوی سریع درسهایی از قرآن (نسخه 0.5)

Our Team

پشتیبان

پشتیبان

Support:

Phone: +989185289634

Email: sabasoft@hotmail.com

نحوه ارتباط با پشتیبان به صورت ایمیل و ارسال پیامک می باشد.

>>

مدیریت کل

مدیریت کل

Administrator:

Phone:

Email: qaraati.vcp.ir@gmail.com 

نحوه ارتباط با مدیریت کل به وسیله ی ایمیل می باشد.

>>

Search site

© 2012 All rights reserved.(www.qaraati.webnode.com)